ایرانیان آزاده در بروکسل با برگزاری تظاهراتی در مقابل کنسولگری رژیم خشم خود را علیه قرار داد ۲۵ ساله ایران-چین ابراز کردند


در یک توافق ننگین ، رژیم آخوندها منابع طبیعی و ثروت ملی ایران را به چین حراج کرد. این به اصطلاح “برنامه استراتژیک و جامع” در سال ۲۰۱۳ نهایی شد، زمانی که رئیس جمهور چین با علی خامنه ای ، ولی فقیه رژیم دیدار کرد. رژیم در نظر دارد راهی برای نجات اقتصاد در حال فروپاشی خود برای تأمین بودجه فعالیتهای غیرقانونی خود و مهمتر از آن، جلوگیری از سرنگونی توسط قیامهای مردمی پیدا کند.

در مورد این مورد خانم مریم رجوی ، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران گفت: “رژیم ضد ایرانی آخوندی منابع و دارایی های مردم را در یک قرارداد ۲۵ ساله با چین به حراج میگذارد.  سال گذشته گفته بودم: برای خامنه‌ای و روحانی و دیگر سردمداران رژیم، نه جان و سلامتی مردم ایران، نه آب و خاک و نه فرهنگ و منافع ملی کم‌ترین ارزشی ندارد. آخوندها تنها به فکر حفظ و بقای دیکتاتوری دینی هستند که خمینی آن را اوجب واجبات اعلام کرد و گفته بود که به‌‌خاطر آن می‌توان احکام اسلام را هم تعطیل کرد. از این‌رو حفظ منابع و دارایی‌های مردم #ایران برای حاکمیت آخوندها هیچ بهایی ندارد. “

ایرانیان آزاده و اشرفنشانان، هواداران شورای ملی مقاومت ایران، در مقابل کنسولگری رژیم ایران در بروکسل تجمع کردند و خشم خود را نسبت به پیمان ننگ آور ایران و چین ابراز داشتند. ایرانیان در شعارهای خود با میگفتند: “میچنگیم، میمیریم، ایرانو پس می گیریم” ، “ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم” ، “مرگ بر خامنه ای و روحانی”.